Stiftelsen Skota Hems Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Stiftelsen Skota Hem (organisationsnummer 802013-2521) med adress Hotellvägen 9, 133 35 Saltsjöbaden, (nedan kallad stiftelsen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för stiftelsens verksamhet.

Stiftelsens ändamål ska enligt stadgarna vara att stödja rehabilitering av handikappade med tonvikt på traumatiskt ryggmärgsskadade.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att stiftelsen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Stiftelsen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlems-, träningsavgifter m.m.).

Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Stiftelseadministration
 • Deltagande i stiftelsens seglingsverksamhet
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom stiftelsens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i stiftelsens seglingsverksamhet Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Deltagande i stiftelsens kursverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Kontakt med stiftelsen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättslig förpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Stiftelsen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i stiftelsen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende stiftelsens behandling av dina personuppgifter. Stiftelsen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får stiftelsen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende stiftelsens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.


Om du vill veta mer

Har du frågor om stiftelsens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.